ธีรวัฒน์ เอี่ยมรักษา จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย รังสิต สาขาคอมพิวเตอร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รังสิต (ตลอดชีวิตมีประสบการณ์ทำงานด้าน Digital Marketing กว่า 8 ปี)

หลังจากเรียนจบก็ได้ทำงานในสายงานด้าน Digital Marketing มาโดยตลอด ได้ลองผิดลองถูกกับงานสายนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดการตกผลึกทางความคิดได้ว่าจริงๆแล้ว วิธีการทำการตลาดค่อนข้างตายตัว ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้นก็มีเพียง กระบวนการเท่านั้น

จากประสบการณ์ด้าน Digital Marketing คนรู้จักหลายๆคนที่มองเห็นโอกาศแต่ยังขาดความรู้ได้มาปรึกษาและบอกให้เปิดสอนหน่อยเถอะเพราะข้อมูลที่มีในโลกอินเตอร์เน็ตนั้นมีเยอะและกว้าง ส่วนใหญ่จะเป็นบทความด้านแนวคิดไม่ใช่วิธีการในการปฏิบัติ จึงขอให้ผมช่วยทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการสอนให้ที..